Loading...

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ TEAM COACHING

I. ORGANIZATOR SZKOLENIA

Organizatorem szkoleń jest firma TEAM COACHING Rafał Nykiel (Organizator) z siedzibą w Grabinie, przy ul. Kasztanowej 5. Organizator jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem ewidencyjnym 2.10/00109/2016

II. UCZESTNIK SZKOLENIA

Uczestnikiem szkolenia jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu  na stronach internetowych Organizatora lub jej udział został potwierdzony w inny sposób przewidziany przez zapisy niniejszego Regulaminu. Osoba zgłaszająca udział w szkoleniu, niezależnie od formy, wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdza, że jest w pełni upoważniona do reprezentacji kontrahenta w zakresie nabycia szkolenia u Organizatora.

III. OFERTA SZKOLENIA

 1. Termin, program i miejsce, w którym szkolenie jest organizowane oraz cena znajdują się w aktualnej ofercie szkoleń, między innymi w zakładce terminarz na stronie internetowej https://ebook.rafalnykiel.pl.
 2. Dokładny adres miejsca szkolenia podany zostanie uczestnikom najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

IV. UMOWA – ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

 1. Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej lub przesyłając potrzebne informacje e-mailem pod adres dostępny na stronie.
 2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w pkt. V Regulaminu.

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego (dnia zawarcia umowy). W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku wniesienia opłaty za szkolenie.
 2. Nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu lub rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu złożona w terminie późniejszym nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości kwoty za szkolenie.
 3. W przypadku, gdy szkolenie – za zgodą uczestnika – rozpoczyna się przed upływem 10 dni od daty zawarcia umowy (wysłania formularza zgłoszeniowego) Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Każdorazowo obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy wysłać stosowne oświadczenie pocztą lub e-mailem do Organizatora. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze szkolenia).

 

VI. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

 1. W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail, a także zaproponować nowy termin szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych Szkoleń w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.
 3. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.
 4. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Szkolenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Szkolenia nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Szkolenia Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 

VII. CENA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. W cenie szkolenia zawarte są: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych i serwis kawowy. W przypadku szkoleń otwartych istnieje obowiązek dokonania bezzwrotnej zaliczki w wysokości w wysokości minimum 15 % ceny szkolenia w terminie nie późniejszym niż 30 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie.
 2. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora. Numer rachunku znajduje się na stronie internetowej oraz jest przesyłany do uczestnika w e-mailu potwierdzającym zgłoszenie na szkolenia.
 3. W przypadku warsztatów, szkoleń i coachinigów realizowanych na zamówienie firm instytucji zapłata za szkolenie następuje w terminie wskazanym w oddzielnej umowie lub porozumieniu z Zamawiającym.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora na piśmie.

 

VIII. REKLAMACJE

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty jego zakończenia.
 2. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dn. 2016.05.04), dalej zwanego RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem przekazanych podczas rejestracji Państwa danych osobowych jest Rafał Nykiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TEAM COACHING.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu sprzedaży zakupionych szkoleń, a podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. B RODO oraz art. 18 ustawy o Świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219. t.j. z dn. 2017.06.24);
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty współuczestniczące w realizacji zamówienia, w szczególności podmioty wskazane przez Organizatora.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu sprzedaży z uwzględnieniem okresu prawa odstąpienia od umowy, rękojmi za wady oraz terminów wynikających ze szczególnych unormowań związanych z przechowywanie dokumentów księgowych;
 5. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadrzędnego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z niniejszego serwisu. Brak takiej zgody, bądź jej cofnięcie, uniemożliwi korzystanie z serwisu.

 

X. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

 1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. kamer, telefonów, dyktafonów czy mp3 bez zgody Organizatora.
 2. Wszelkie materiały szkoleniowe prezentowane i udostępniane Uczestnikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także takich ich spożywania bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania. A także dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
 4. Na terenie szkoleń Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

 

XI ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE ORGANIZATORA

 1. Szkolenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów, do których Uczestnik przystępuje wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Szkolenia.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie wobec Organizatora o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Szkoleniu, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów hoteli etc.

 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Szkoleniu jest równoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego na wszelkich nośnikach dokumentujących przebieg Szkolenia. Niniejsza zgoda obejmuje prawo na rozpowszechnianie i wykorzystywanie wizerunku Uczestnika bez ograniczeń czasowych i terytorialnych za pośrednictwem dowolnego środka służącego do rozpowszechniania wizerunku, w szczególności na materiałach reklamowych i w Internecie.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.